Vedtægter - New Project

Gå til indhold

Hoved menu:

Om klubbenVEDTÆGTER FOR SUA, SEPTEMBER 2016


SUA er tilknyttet Felis Danicas vedtægter for specialklubber.

§1 FORMÅL

stk.1 Formålet er
- at fremme interessen for abyssinieren og somalien
- at arbejde for sundhed og godt temperament
- at yde støtte til - og samarbejde med - klubbens medlemmer af FIFe’s Breed Counsils for racerne
- at yde vejledning til medlemmerne i spørgsmål af racespecifik karakter
stk.2 Klubbens navn er SUA - din ABY-SOMALI klub. Klubbens adresse er formandens adresse.§2 MEDLEMSSKAB:

stk.1 Medlemsskabet træder i kraft, når medlemskontingentet er betalt.
Nyindmeldte, som ikke tidligere har haft medlemskab og indmeldes af et eksisterende SUA-medlem, kan få første års medlemskab til et reduceret medlemskontingent. Det er GF, som fastsætter det reducerede medlemskontingent

stk.2 Et medlem, der handler mod klubbens formål og love, kan udelukkes fra klubben hvis et flertal i bestyrelsen går ind for det. Udelukkelsen meddeles skriftligt ved anbefalet brev og
har øjeblikkelig virkning. Et udelukket medlem har ret til at fremlægge sin sag mundtligt på den førstkommende ordinære generalforsamling (GF). Beslutningen her er bindende for
bestyrelsen. Hvis GF stadfæster bestyrelsens beslutning, må det tidligere medlem straks forlade GF. Et udelukket medlem kan kun genoptages som medlem, hvis GF beslutter det.

Stk.3 Udmeldelse af klubben i en kontingentperiode skal ske skriftligt til kassereren.

Stk.4 Medlemskab er som husstandsmedlemskab. Flere personer på samme adresse ses som en husstand, når de har en høj grad af fælles økonomi.

Stk. 5 Medlemskabet ophører automatisk , hvis kontingent ikke er betalt den 1. juni.


§3 KLUBINFORMATION:

Stk.1 SUA vedligeholder hjemmeside med relevant information om racerne samt regelmæssigt opdateret killingeliste.

Stk.2 SUA informerer sine medlemmer om klub- og racerelevante emner.


§4 KLUBBENS LEDELSE

Stk.1 SUAs bestyrelse består af 4 – 6 bestyrelsesmedlemmer: formand, næstformand, kasserer, medieansvarlig samt op til to ekstra bestyrelsesmedlemmer.

Stk.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for

en 2-årig periode således:

På lige år vælges: næstformand og kasserer.

På ulige år vælges: formand og medieansvarlig.

Hver år vælges: revisor.

Generalforsamlingen kan vælge op til to ekstra bestyrelsesmedlemmer for et år.

Der skal foreligge en skriftlig accept på generalforsamlingen, hvis et medlem, som ikke er tilstede, opstiller til én af ovennævnte generalforsamlingsvalgte poster.

Stk. 3 Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden fortsætter bestyrelsen uændret ind til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen udpeger, hvilket bestyrelsesmedlem der overtager den fratrådtes hverv i bestyrelsen. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end 3, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af supplerende medlemmer. Et sådant valg sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

Stk.3 Kassereren varetager klubbens midler, modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører klubbens bøger, specielt kassebog og medlemsfortegnelse. Klubbens midler skal indsættes på bank– eller girokonto.

Stk.4 Regnskabsåret er fra 1.7.til 30.6.

Stk.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst formand eller næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede enten fremmødte eller i telefonisk/elektronisk kontakt. Ved stemmelighed er formandens stemme gældende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt samtlige betyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

Stk.6 Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og er derfor ikke lønnet. Der skal tages hensyn til, at udgifterne for det enkelte bestyrelsesmedlem bliver begrænset. Omkostninger til møder med Felis Danica betaler klubben på billigste måde af transportmiddel.

Stk.7 Bestyrelsen kan ikke uden medlemmernes accept bruge væsentlige dele af klubbens midler, når det ikke direkte har med klubbens formål at gøre.


§5 GENERALFORSAMLING (GF):

Stk.1 GF er klubbens øverste myndighed. Indkaldelse til ordinær GF sker med mindst 4 ugers varsel til afholdelse i juli kvartal.

Stk.2 Dagsorden, som udsendes til medlemmerne mindst 14 dage før GF, skal mindst indeholde følgende punkter:

- Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

- Revideret regnskab

- Indsendte forslag

- Budget og fastsættelse af kontingent

- Valg i henhold til §4

Stk.3 Forslag, der ønskes behandlet på GF, skal skriftligt være

formanden i hænde senest den 1. juni.

Stk.4 For at kunne deltage i GF skal man være fyldt 18 år og kontingentet være betalt. Hver husstand (= betalt kontingent) har to stemmer på GF. Stemmeret til GF kræver iøvrigt mindst

tre måneders medlemsskab umiddelbart inden GF.

Stk.5 Forslag til lovændringer skal fremgå af dagsordenen, og der kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer for at ændringen kan vedtages. Andre afstemninger afgøres ved simpelt flertal.

Vedtagne lovændringer træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk.6 Valgbarhed kræver mindst tre måneders medlemskab umiddelbart før GF.

Stk.7 På generalforsamlinger kan der stemmes ved fuldmagt. En deltagende husstand på GF må højst medbringe 1 fuldmagt, og det skal være klart, hvilke beføjelser fuldmagtshaver har, ellers kan bestyrelsen på GF erklære fuldmagten ugyldig.


§6 EKSTRAORDINÆR GF

Stk.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 25% af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom til formanden med motiveret dagsorden. Mindst halvdelen af de 25% skal

være tilstede ved den ekstraordinære GF. Er disse ikke tilstede, er det bestyrelsens valg, hvorvidt den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig eller ej.

Stk 2 Ekstraordinær GF afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det.

Stk.3 Indkaldelsen til ekstraordinær GF sker med samme tidsfrist

som i §5 stk. 1.

Stk 4 Afstemninger på ekstraordinær GF sker efter samme regler ved

ordinære generalforsamlinger.


§7 OPLØSNING AF KLUBBEN:

Stk.1 Hvis bestyrelsen konstaterer, at medlemstallet er under 20 medlemmer, søges dispensation ifølge Felis Danicas regler. Såfremt dispensation ikke opnås indkaldes til ekstraordinær

GF med punktet Opløsning af klubben på dagsordenen.

Stk.2 Klubben kan i øvrigt opløses, såfremt punktet har været behandlet på en ordinær GF og at der indenfor 2 måneder herefter er ¾ flertal ved en urafstemning.

Stk.3 Ved opløsning af klubben overføres en eventuel kassebeholdning til Felis Danica.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu